ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ NEWENGLAND.PL

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.newengland.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest Studium Języków Obcych New England Beata Kulik-borkowska (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Pomorska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski), NIP 5991557343, numer telefonu kontaktowego: (+48) 95 7323087 (dalej łącznie jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona Internetowa ma wyłącznie charakter informacyjny. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek indywidualnego zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki umowy są przedmiotem ustaleń stron, prowadzonych na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.


Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. obowiązki umowne lub ustawowe).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona Internetowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. Właściciel udostępnia na Stronie informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w tym o usługach w zakresie kursów językowych.
Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3. Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest również wykorzystywanie Strony do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.


W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:
1. za pomocą formularza kontaktowego;
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: NewEngland@pro.onet.pl;
3. telefonicznie pod numerem: (+48) 95 7323087;
4. pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Pomorska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

KORZYSTANIE ZE STRONY

Poza możliwością przeglądania informacji i innych zasobów Strony Internetowej, na Stronie skorzystać można także z interaktywnych formularzy kontaktowych – rozmieszczone są one w różnych zakładkach Strony, w zależności od przeznaczenia danego formularza. Formularz kontaktowy pozwala na przesłanie do Właściciela Strony zapytania, w tym również takiego, którego zamiarem jest zawarcie umowy w zakresie prezentowanych na Stronie produktów i usług.

Skorzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez użytkownika – (1) wypełnieniu formularza kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (2) kliknięciu wyróżnionego pola akcji (np. „Wyślij”) – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Każdy formularz wymagać będzie podania co najmniej treści zapytania do Właściciela oraz danych kontaktowych użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. W zależności od przeznaczenia danego formularza
możliwe jest także podanie innych dodatkowych informacji, które ułatwią Właścicielowi udzielenie odpowiedzi.

Usługa formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania zapytania za jego pośrednictwem przez użytkownika. Przesłanie zapytania ma charakter niewiążący i nie zobowiązuje użytkownika do zawarcia jakiejkolwiek umowy z Właścicielem Strony.

Treści przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne, zgodne z prawem oraz stanem faktycznym. Niedozwolone jest przesyłanie jakichkolwiek treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Właściciela albo inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń wyłącznie w zakresie własnego, niekomercyjnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w szerszym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:
1. za pomocą formularza kontaktowego;
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: NewEngland@pro.onet.pl;
3. telefonicznie pod numerem: (+48) 95 7323087;
4. pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Pomorska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski.